Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Intuitieve Massage Bijeenkomst 18-45 jaar 28 januari Nijmegen

28 januari van 13:00 tot 18:00

*English text below*
.
.
Lieve mensen,
.
Op zaterdagmiddag 28 januari organiseer ik (Miquel) vanuit de Co-Creatieve Zielen community een intuitieve massage-bijeenkomst op een mooie locatie in Groesbeek (nabij Nijmegen). De bijeenkomst richt zich op de leeftijdsgroep 18-45 jaar. Aanmelden kan via een bericht naar mij (Miquel) via Facebook Messenger of email (cocreatievezielen@gmail.com).
.
OPBOUW
Je hoeft geen ervaring met massages te hebben. De middag is juist bedoeld om te ontdekken. We masseren intuïtief, vanuit verbinding, vertraging en een meditatieve flow. Ik zal vanuit mijn ruime ervaring een veilig veld neerzetten, waarin je dieper in jouw lichaam zal zakken en via een tantrische verbindingsoefening met andere deelnemers kennis maakt. Vanuit hier zullen we via een mindful keuzeproces groepjes van 2 of 3 personen vormen waarin iedereen zich comfortabel en veilig voelt. Binnen deze groepjes hebben we ruim de tijd om zowel massage te geven als ontvangen. Dit kan een meerhanden massage zijn (in een groepje van 3), waarbij je door vier handen tegelijkertijd gemasseerd wordt.
.
AANRAKING EN VEILIGHEID
Ik schep vanuit mijn ruime ervaring een veilig en liefdevol veld, waarin iedere deelnemer zich gezien voelt en grenzen altijd gerespecteerd zullen worden. Tijdens de massage bijeenkomst zullen we deels ontkleed zijn en gaan we werken met helende verbinding en fysieke aanraking, maar houden ondergoed aan en hebben geen seksuele intenties. . Deelnemers worden aangemoedigd om hun grenzen en verlangens te voelen in zichzelf en te communiceren naar de ander. Ik houd bij de aanmeldingen rekening met een goede balans tussen mannen en vrouwen.
.
OVER MEZELF (MIQUEL)
Miquel (39) heeft ruime ervaring en een grote passie in het werken met groepen mensen op vlak van ecologie, spiritualiteit, massage, dans en tantra. Sinds enkele jaren begeleidt hij regelmatig workshops en gatherings. De bedding die Miquel schept, wordt vaak als veilig en warm ervaren. Hij investeert veel in de veiligheid van de groep en de individuele deelnemers. Andere kwaliteiten van Miquel zijn speelsheid, kwetsbaar durven zijn en een heldere communicatie-stijl.
.
PRAKTISCH
De bijeenkomst duurt van 13:00 t/m 18:00 uur. Inloop vanaf 12:30 uur. De locatie is goed bereikbaar, met zowel auto als OV. Gratis parkeren is mogelijk. Het is mogelijk om na de bijeenkomst gezamenlijk te eten (potluck-stijl). De bijeenkomst richt zich op de leeftijdsgroep 18-45 jaar. Mocht je net buiten de leeftijdsgroep vallen, maar toch interesse hebben, dan stuur even een bericht om af te stemmen. We masseren op massage-tafels, met amandelolie.
.
GEZONDHEID: COVID
Hoewel de landelijke Covid-regels grotendeels verdwenen zijn, hanteer ik enkele richtlijnen. Dit omdat ik in het verleden ernstig ziek ben geweest na een covid infectie en nog serieuze long covid klachten ervaar. Wanneer je je aanmeldt voor de bijeenkomst, zal ik de richtlijnen in detail naar je toe zenden. Kort geformuleerd, zijn dit de richtlijnen.
.
★ Ik vraag deelnemers vrijwillig een covid zelftest te doen voor de bijeenkomst. Vrijwillig (dus niet verplicht zoals vorig jaar).

★ Ik vraag deelnemers af te melden bij virus-gerelateerde klachten (zoals koorts, verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn).

★ Ik vraag deelnemers af te melden indien ze gedurende de afgelopen 5 dagen in nauw contact zijn geweest met iemand die (waarschijnlijk) covid heeft.

★ Ik vraag deelnemers af te melden inzien de korter dan 7 dagen geleden hersteld zijn van een covid infectie

★ Er is een krachtige luchtreiniger in de ruimte aanwezig, evenals natuurlijke ventilatie. De verwarming houdt het tegelijkertijd voldoende warm.
.
GEZONDHEID: SCHURFT (SCABIES)
Schurft is een huidziekte die helaas dermate in opkomst is, dat ik me genoodzaakt zie hiervoor ook richtlijnen te stellen. Schurft zijn kleine beestjes die zich in de menselijke huid nestelen en tot maandenlange zeer vervelende klachten kunnen leiden, met name huiduitslag en intense jeuk. Het kan verspreiden door langdurig en direct huid-op-huid contact. Kort geformuleerd de richtlijnen:
.
★ Mocht je huidklachten hebben (jeuk en/of huiduitslag) waarvoor je met schurft gediagnosticeerd bent, of die mogelijk op schurft zouden kunnen duiden, dan vraag ik je om je af te melden.

★ Mocht je in de voorafgaande periode in nauw contact zijn geweest met iemand die schurft heeft, dan vraag ik je om af te melden.

★ Mocht je recentelijk schurft gehad hebben en hersteld / klachtenvrij zijn, dan vraag ik je pas deel te nemen, indien je minimaal 6 weken geen huiduitslag meer hebt.
.
AANMELDEN
Ik vraag een kleine entree voor de kosten van de bijeenkomst. In het geval je genoodzaakt bent af te melden vanwege de covid of schurft richtlijnen, dan krijg je deze entree terug. Ik stuur het adres voor de bijeenkomst door nadat je jezelf hebt aangemeld. Dit kan door mij (Miquel) een bericht te sturen via facebook messenger of e-mail (cocreatievezielen@gmail.com). Wanneer je vragen hebt, stel ze dan gerust. Ik waardeer het wanneer je jezelf op ‘gaan’ zet in het event. Doe dit a.u.b. pas nadat ik jouw aanmelding bevestigd heb.
.
Warme groet,
Miquel
.
.
.
.
Dear people,
.
On saturday afternoon 28th of january I (Miquel) from the Co-Creative Souls community will organize a massage exchange meeting on a beautiful location in the village of Groesbeek (near Nijmegen). The meeting will focus on the age group of 18 to 45 years. You can subscribe by sending a message to me through facebook messenger or e-mail (cocreatievezielen@gmail.com).
.
LAY-OUT MEETING
You don’t need to have any massage experience. The meeting is meant to explore. We will massage intuitively, starting from connection, relaxation and a meditative flow. From my extensive experience I will create a safe space, in which you will be able to ground deeper in your body and will connect with other participants through a tantric connective exercise. From here we will enter a mindful choice process, which will create groups of 2 to 3 people, in which everyone will feel comfortable and safe. Within these groups there will be plenty of time to give as well as receive massage. This can be a multiple hand massage (in a group of 3), which means you will be massaged by four hands at the same time.
.
SAFETY
From my extensive experience I will create a safe and loving setting where every participant will feel seen and boundaries will always be respected. During the massage meeting we will be partially nude and work with the healing powers of physical touch, yet we will keep on our underwear and won’t have sexual intentions. Participants will be encouraged to feel and express needs as well as boundaries. When subscriptions come in, I will protect a good balance between male and female participants.
.
ABOUT MYSELF (MIQUEL)
Miquel (39) has extensive experience and a big passion in working with groups of people within the domains of ecology, spirituality, massage, dance and tantra. Since a few years Miquel regularly guides intuitive massage meetings and cuddle workshops. The space that Miquel creates is often experienced as being safe and warm. He invests a lot in the safety of the group and individual participants. Other qualities of Miquel are playfullness, daring to be vulnerable and having a clear communication style.
.
PRACTICALITIES
The meeting will take place from 13 to 18 o’clock. Doors open from 12:30 onward. The location is easily accessible with car as well as public traffic. Free parking is possible. It is possible to have dinner at the location afterwards (potluck style). The meeting will be focused on the age group of 18 to 45 years. In case you are just outside the age group and yet would like to participate, please send a message about this. We will massage on massage tables, using almond oil.
.
HEALTH: COVID
Although general Covid rules have mostly disappeared, I have created some guidelines for this meeting. Because I have been seriously ill of Covid last winter and am still suffering from serious long covid symptoms. When you subscribe, I will message more detailed guidelines. For now I will formulate the guidelines shortly.
.
– I ask participants to do a voluntary covid self-test prior to the meeting. It’s voluntary so not obliged like last year.

– I ask participants to not come in case you have flue or cold symptoms shortly before the meeting (like fever, cold, coughing, sneezing, throat ache).

– I ask participants to not come in case you have been in close contact with someone having covid in the 5 days prior to the massage meeting.

– I ask participants to not come in case you have had covid recently and only recovered from symptoms 7 days ago or less.

– There will be a powerful air purifier in the workshop space, as well as natural ventilation. There will be decent heating to create comfortable temperatures.
.
HEALTH: SCABIES
Scabies is a skin disease that is sadly spreading rapidly and thus made it necessary for me to set some rules for this as well. Scabies are little insects that nest in human skin and can create nasty symptoms for several months, like skin rashes and intense itching. It can spread by long and direct skin-to-skin contact. Short formulated the workshop rules for scabies are:
.
★ I ask you to cancel for the meeting in case you have symptoms (like skin rashes and itching) for which you have been diagnosed with scabies or that could hint to being scabies.

★ I ask you to cancel for the meeting in case you have been in close contact in the period prior to the workshop with someone else having scabies.

★ In case you have had scabies recently and have recovered, I only ask you to participate in case you have been free of symptoms for at least 6 weeks.
.
SUBSCRIBE
I ask a small fee to participate for the meeting (to cover the costs). In case you have to cancel due to covid or scabies rules, I will refund the fee. I will send the address of the meeting when you have subscribed. You can subscribe by sending me (Miquel) a message through facebook messenger or e-mail (cocreatievezielen@gmail.com). In case you have any questions, feel free to ask. I appreciate when you put yourself on ‘going’ in the event. Please only do so after you have send me a message to subscribe first and I have confirmed your subscription.
.
Kind regards,
Miquel

Gegevens

Datum:
28 januari
Tijd:
13:00 tot 18:00
Site:
https://www.facebook.com/events/1020786552210848

Locatie

Groesbeek
Groesbeek + Google Maps